Voorwaarden & Verzend- en Leveringsbeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN WAHLE’S KRAAM

Op het bestellen en ophalen van bestellingen via de webshop (de ‘webshop’) via wahleskraam.nl (de ‘website’) zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Door een bestelling te plaatsen geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
 2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Wahle’s Kraam : de rechtspersoon die producten op afstand aan koper aanbiedt;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de koper of Wahle’s Kraam in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Koper: diegene, die een koopovereenkomst inzake wijndranken sluit; 
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Wahle’s Kraam en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Wahle’s Kraam gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2: Identiteit van Wahle’s Kraam

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Wahle’s Kraam

Vestigingsadres: Arnhemseweg 74c, 3832 GN Leusden

Telefoonnummer: 033 434 56 80

Email: bestelling@wahleskraam.nl

Bereikbaarheid klantenservice: 10:00-16:00 uur.

KvK-nummer: 69907021

 

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wahle’s Kraam en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Wahle’s Kraam en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Wahle’s Kraam zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Wahle’s Kraam gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wahle’s Kraam niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wahle’s Kraam onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wahle’s Kraam is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Wahle’s Kraam passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Wahle’s Kraam daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Wahle’s Kraam kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wahle’s Kraam op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen opgave van redenen ontbinden. Wahle’s Kraam mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het product heeft ontvangen, of:
 3. a) als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 

 

Artikel 7: Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1
 3. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Wahle’s Kraam hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

 1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op een ondubbelzinnige wijze aan Wahle’s Kraam, bij voorkeur via bestelling@wahleskraam.nl.
 2. Indien u binnen 14 werkdagen nadat u uw bestelling bij ons heeft opgehaald, bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Voor retourname kunt u contact opnemen met bestelling@wahleskraam.nl of 033 4345680 die u dan het retourproces en geldende voorwaarden nader aan je zullen toelichten. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking en inhoud onbeschadigd is. De producten kunnen worden geretourneerd door deze te leveren aan Jumbo Leusden, ’t Plein 46, te Leusden.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 4. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

 

Artikel 9: Verplichtingen van Wahle’s Kraam bij herroeping

 1. Als Wahle’s Kraam de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Wahle’s Kraam gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper. 

 

Artikel 10: De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 11: Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Wahle’s Kraam staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Wahle’s Kraam er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Wahle’s Kraam, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Wahle’s Kraam kan doen gelden indien Wahle’s Kraam is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Wahle’s Kraam, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 12: Levering en uitvoering

 1. Wahle’s Kraam zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Toch kan het (door omstandigheden) voorkomen dat we jouw bestelling niet compleet kunnen uitleveren. Wij behouden ons het recht voor om de bestelling in delen of gedeeltelijk te leveren, bijvoorbeeld als een product niet voorradig is.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Wahle’s Kraam kenbaar heeft gemaakt op wahleskraam.nl. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Wahle’s Kraam geaccepteerde bestellingen op de gecommuniceerde leverdatum op actie.rondetafelleusden.nl leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen leverdatum, bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden 
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Wahle’s Kraam het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Wahle’s Kraam tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Wahle’s Kraam bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen bij bestelling via de webshop te worden voldaan middels vooruitbetaling; 
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wahle’s Kraam te melden.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Wahle’s Kraam beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wahle’s Kraam.
 3. Bij Wahle’s Kraam ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wahle’s Kraam binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De koper dient Wahle’s Kraam in ieder geval 2 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Wahle’s Kraam en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 
VERZEND- EN LEVERINGSBELEID

Na het plaatsen van uw bestelling gaan wij direct voor u aan de slag. Wij gaan uw bestelling voorbereiden zodat door u in ontvangst kan worden genomen.

Bezorgen jullie bestellingen aan huis? 

Ja, afhankelijk van het bestelbedrag zal een bestelling kosteloos worden bezorgd in Leusden. Indien het bestelbedrag te laag is dan kan tegen een vergoeding worden bezorgd aan huis of kan de bestelling worden opgehaald bij Jumbo Wahle op ’t Plein 29, te Leusden. 

Kan ik mijn bestelling annuleren?

Producten die u via deze webwinkel koopt kunt u 14 dagen na uw bestelling kosteloos annuleren. Na annulering van uw bestelling storten we het bedrag zo snel mogelijk terug naar uw rekening. 

Heb ik bedenktijd en kan ik het product retourneren?

Als u 14 dagen nadat u uw bestelling heeft opgehaald, uw bestelling wilt retourneren, dan kunt u dit kenbaar maken door te bellen naar 033 434 5680. Wij zullen u dan vertellen hoe u de bestelling kunt retourneren. Wij hopen echter, gezien de aard van deze verkoop, deze route niet te hoeven bewandelen. 

Contact

Heeft u vragen over uw bestelling, neem dan contact met ons op! Bel 033 434 56 80 of stuur een bericht naar bestelling@wahleskraam.nl.

 

De online kraam is gesloten. Het is nog wel mogelijk langs te komen bij de kraam op 't Plein in Leusden tot en met 31 december. We wensen iedereen een gezellige en smakelijke jaarwisseling.

De online kraam is gesloten. Het is nog wel mogelijk langs te komen bij de kraam op 't Plein in Leusden tot en met 31 december. We wensen iedereen een gezellige en smakelijke jaarwisseling.